• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  C:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Cytoplasmic Vacuoles
  Cystine(24hrs)
  Cystine /Cre
  Cystine (Random)
  Cyclosporin(after taking drug)
  Cyclosporin
  Culture Vaginal for mycoplasma &Ureoplasma
  Culture of wound
  Culture of vaginal discharge:
  Culture of urine first drops:
  Culture of urine end drops:
  Culture of urethral discharge:
  Culture of uirne middle drops:
  Culture of tongue
  Culture of throat
  Culture of thraot discharge:
  Culture of synovial fluid
  Culture of sputum
  Culture of sinus
  Culture of semen
  Culture of pleural Fluid
  Culture of nasal Discharge
  Culture of gingiva
  Culture of Fruncle
  Culture of ear Discharge
  Culture of C.S.F
  Culture of Breast Discharge
  Culture of B.femur
  Culture of acnea
  Culture of Abscess
  Culture of prostate massage:
  Culture of navel
  Culture for Bruccella
  Culture discharge
  Culture for fungi
  Culture dialysis fluid
  Culture
  Crystal
  Cryo Glubolin
  Creatinine(24hr)
  Creatinine Clearance
  Creatinine (Random)
  Creatinine (24 hr)
  Creatinine (12 hr)
  Creatinine ( 24 hr )
  Creatinine
  Cr24
  Cr(24)
  Cr (24hr)
  cr
  CPK
  Cortizol/Cre
  Cortisol(Random)
  Cortisol(after taking tab
  Cortisol(24)
  Cortisol after stimulation ( ACTH )
  Cortisol (base)
  Cortisol (24 hr)
  Cortisol 8 AM
  Cortisol PM
  Corrected WBCs Count
  Copper (24hr)
  Copper
  Coombs (indirect)
  Coombs (direct)
  Coombs Wright
  Control
  Consistency
  Consistancy
  Conductivity
  Complex immune circulation
  Color
  Colony
  Cold Agglutination
  Coiled Tail
  Codeine
  Coagulation Process
  CMV qulitative PCR
  CMV IgM
  CMV IgG
  Clotting Time
  Clot retraction time
  Clarity
  Cl
  CK-MB
  Citruline
  Citrate/Cre
  Citrate(24hr)
  Citrate (Random)
  Cit
  Chromatography Amino Acid / plasma
  Chloride/Cre
  Chloride (Random)
  Chloride (24hr)
  Chloride
  Chlamydia IgM
  Chlamydia IgG
  Chemotaxia
  CH50
  CFU/ml
  Ceruloplasmin
  Cell count
  CEA
  CD 8
  CD 56
  CD 4
  CD 3
  CD 20
  CD 19
  CD 18
  CD 16
  CD 15
  CD 11C
  CD 11B
  CD 11A
  CD 119
  Cathocholamines (24 hr)
  Cast
  Casoni Test
  Caroten
  Carbamazepine
  Calprotectin
  Calcium/Cre
  Calcium(serum)/Calcium(urine)
  Calcium(Ca)++
  Calcium Oxalat
  Calcium (Random)
  Calcium (24hr)
  Calcium
  Calcitonin
  Ca.H.Phosphat
  CA 72
  CA 242
  CA 19-9
  CA 15-3
  CA 125
  Ca
  C4
  C3
  C1q
  C1 inhibitor
  c)Non-progressive motility
  C.S.F
  C.Reactive protein
  C.R.P(Quantitative)
  C.E.A
  C-Peptide(1 hr.p.p)
  C-Peptide
  C B C
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 7
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line