• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  M:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Myoglobin
  Myelocyte%
  myelocyte(eosinophylic)
  myeloblast%
  Mycoplasma (IgM)
  Mycoplasma (IgG)
  mycoplasma
  Musin Clot
  Mumps(IgM)
  Mumps Ab ( IgG)
  Multiple howell jolly body
  Mucous
  Mucopolysacharide
  MTHFR C 677 T (pcr)
  MTHFR A 1298 C (pcr)
  MSUD Screening/Monitoring (HPLC)
  MPV
  Motility after 30 mins
  Motility after 120 min
  Motility after 1 hr
  Motility after 4 hrs
  Motile spermatozoa
  Morphology - Normal
  Morphine
  Morph RBC
  Monocyte
  Monoblast
  Mono test
  Mon
  mins 45
  Microspherocyte
  Microcytosis
  Microcephal
  Microalbumine (Random)
  Microalbumin (12 hr)
  Micro albumin(24 hr)
  Micro Albumin
  Mic alb/Cre
  Mg Ammonium Pho
  Methionine
  Metanephrine(24hr)
  Metanephrine (24hr)
  Metanephrine
  Metamyelocyte%
  Met hemoglobin
  Met
  Megakaryocyte bare nucleus
  Measles IgM
  Measles IgG
  MCV
  MCHC
  MCH
  Mavad mokhader
  Maltose
  Malaria
  Magnesium(Random)
  Magnesium (24hr)
  Magnesium
  Macroovalocyte
  Macrocytosis
  Macrocephal
  Macro PRL
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 11
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line