• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  P:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Pyruvate(plasma)
  PTT
  PTH
  PT Patient
  PSA
  Protozoa cyst
  Protoza cyst
  Prothrombin time
  Protein/Cre
  Protein S
  Protein Qualitative
  Protein Electerophoresis(Serum)
  Protein Electerophoresis ( Urine)
  Protein C
  Protein (Random)
  Protein (24hr)
  Protein
  Pronormoblast
  Promyelocyte%
  Promonocyte%
  Prolymphocyte
  Prolactin
  Progesteron
  Procalcitonin
  Pro BNP
  Primidon
  Pregnancy Test
  Pr24
  Potassium/Cre
  Potassium (Random)
  Potassium (24hr)
  Potassium
  Post coital test
  Polychromatic normoblast
  Polychromasia
  Poly
  Poikilocytosis
  PMN %
  PMN
  PLT
  Pleural fluid
  Platelets
  Platelet
  Plasmocytoid Lymphocyte
  Plasma Cell
  PKU (Urine)
  Phosphorus
  phosphates/Cre
  Phosphates (Random)
  Phosphate (24hr)
  Phos/Cre
  Phos.alk (skeletal)
  Phenytoin
  phenylalanine(HPLC)
  Phenylalanine
  Phenobarbital
  Phe
  Phagocytosis
  PH ( Serum )
  PH ( Fluid )
  PH
  Peritoneal Fluid
  Peripheral Blood Smear
  Pencil cell
  Pemphygus Ab.
  Pelger-Huet
  PDW
  Paziresh
  Paz
  PATHOGENIC FUNGI
  Patergy
  Partial(women)
  Partial(men)
  Partial
  Para B(O)
  Para B (H)
  Para A(O)
  Para A(H)
  PAPP-A
  PAI-1 ( pcr )
  PAI 2(pcr )
  P.P.D (Test)
  P.G
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 2
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line