SELECT prk_patientinfo,fname,lname,sex,age,phone,mobile,month_age,day_age,patientinfo_username,patientinfo_password,patientinfo_acseptresult FROM `tbl_patientinfo`,`tbl_admitpatient` WHERE `tbl_patientinfo`.`prk_patientinfo`='' and `tbl_admitpatient`.prk_admitpatient=''

SELECT prk_patientinfo,fname,lname,sex,age,phone,mobile,month_age,day_age,patientinfo_username,patientinfo_password,patientinfo_acseptresult FROM `tbl_patientinfo94`,`tbl_admitpatient` WHERE `tbl_patientinfo94`.`prk_patientinfo`='' and `tbl_admitpatient`.prk_admitpatient=''

SELECT * FROM news WHERE news_mark='dr'

SELECT * FROM news WHERE news_mark='clints'

SELECT * FROM infolab WHERE infolab_mark='about'

SELECT * FROM login WHERE login_sematlogin='rg' order by login_id DESC

SELECT * FROM login WHERE login_sematlogin='A' && login_cod=''

SELECT * FROM login WHERE login_sematlogin='C'

SELECT * FROM gallarygroup WHERE mark='' && GallaryGroup_title<>'' order by GallaryGroup_id

SELECT * FROM setting WHERE setting_idonline='color'

SELECT * FROM setting WHERE setting_idonline='email'

SELECT * FROM setting WHERE setting_idonline='find'

 

شما با موفقیت از کنترل پنل خود خارج شده اید

صفحه اصلی

SELECT * FROM setting WHERE setting_idonline='temp'

  • SELECT * FROM news WHERE news_mark='speekadv' order by news_id DESC

    تیم آزمایشگاهبخش همکاران و پزشکانSELECT * FROM news WHERE news_mark='page6' order by news_id DESC

    جهت دسترسی به این بخش باید عضو باشید

    اطلاعاتی برای این مطلب موجود نمی باشد

    .::..::.

    SELECT * FROM news WHERE news_mark='bimeh' order by news_Id DESC

    • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

    • سال پذیرش
      لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
      پزشک معالج بیمار گرامی
      مسوول فنی آزمایشگاه ها
      همکار سایت

       

    • line

    • امکانات سایت

    • SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox1'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox2'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox3'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox4'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox5'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox6'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox7'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox8'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox9'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox10'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox11'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox12'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox13'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox14'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox15'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox16'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox17'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox18'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox19'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox20'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox21'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox22'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox23'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox24'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox25'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox26'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox27'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox28'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox29'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox30'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox31'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox32'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox33'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox34'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox35'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox36'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox37'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox38'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox39'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox40'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox41'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox42'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox43'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox44'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox47'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox48'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox49'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox50'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox51'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox52'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox53'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox54'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox55'

      SELECT * FROM muenmanegment WHERE idrow='selectbox56'

    • line

    • آمار سایت

      • افراد آنلاین در سایت: 6
      • بازدید های امروز:
      • بازدید های دیروز:
      • مجموع بازدید ها:
      • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
    • line