• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  A:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Auto
  Aure rod
  Atypical Lymphocyte
  AST(SGOT)
  Aspartic acid
  Aspargine
  Asp
  Asn
  ASMA
  Ascitic fluid
  Arginine
  Arg
  Arabinose
  APTT-LA
  Apperance
  Appearance
  Apo B - Lipoprotein
  Apo A - Lipoprotein
  Apatitc
  Antithrombin III Assay
  Anti TPO
  Anti Thyroglobulin (Ab)
  Anti streptolysin O titre
  Anti Sperm Antibodies
  Anti Smith Ab
  Anti SCL-70 Ab
  Anti saccharomyces cerevisiae Ab
  Anti rubella IgM
  Anti rubella IgG
  Anti RNP
  Anti PR-3
  Anti Pneumonia Ab
  Anti Phospholipid IgM
  Anti Phospholipid IgG
  Anti Musk Ab
  Anti Mullerian Hormone
  Anti MPO
  Anti MCV
  Anti Listeria Ab ( IgM )
  Anti Listeria Ab ( IgG )
  Anti Jo.1
  Anti HIV ( I&II )
  Anti Histone
  Anti Gliadin IgG
  Anti Gliadin IgA
  Anti Endomysial Ab (IgG)
  Anti Endomysial Ab (IgA)
  Anti ds-DNA
  Anti Diphteria Ab
  Anti Centromer-CREST
  Anti CCP
  Anti Cardiolipin IgM
  Anti Cardiolipin IgG
  Anti Cardiolipin IgA
  Anti Beta-2Glycoprotein(IgG)
  Anti Beta-2 Glycoprotein(IgM)
  Anti Beta-2 Glycoprotein(IgA)
  Anti Acetylcholin Receptor Ab
  Anisocytosis
  Androstenedione
  ANCA-P
  ANCA-C
  ANCA
  ANA
  Amylase (24hr)
  Amylase ( Random)
  Amylase
  Amy/Cre
  Amphetamin
  Amount
  Amorph Head
  Amoebiasis Ab
  Ammonium Urate
  Ammonia
  Aminoacid Chromatography/ urine
  AMA (Anti Mitochondrial Ab)
  ALT(SGPT)
  Alpha 2
  Alpha 1 - Microglobulin
  Alpha 1
  Alkaline Phosphatase
  Alfa1 Antitrypsin
  Alfa 1 -anti trypsin
  Aldosterone(upright)
  Aldosterone
  Aldolase
  Albumin
  Alb/Globulin
  Alanine
  Ala
  Agglutinated Spermatoza
  AFP
  ADH
  Addis Count
  ADA (serum)
  ADA (Pleural)
  ADA
  ACTH
  Acidified-Serum(Ham)test
  Acid-Fast stain (stool)
  Acid Phosphatase -Prostatic
  Acid Phosphatase
  Acid hemolysis test (Hams test)
  Acid Fast bacilli
  ACE
  Acantocyte
  Abnormal neck
  A/G
  a)Rapid linear progression
  A:G
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 15
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line